Lapse lahkumine lasteaiast

Lasteaiast väljaarvamine
Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab vanem lasteaia direktorile avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.
Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa.
Juhul kui vanem ei ole tasunud vanema osa ühe kuu jooksul arvel märgitud maksetähtajast, teavitab lasteaia direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteaiast välja.

Lasteaiast lahkumise avaldus