Lasteaeda vastuvõtmine ja väljaarvamine

Alus: Lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord
Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem lasteasutuse direktorile avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.

Avaldus lasteaiast lahkumise kohta

Vanema poolt tehtud tagatisraha puhul teeb linnavalituse raamatupidamine tasaarvelduse. Juhul kui viimase kuu lasteaiamaksu tasaarveldusega tagatisraha ei kata lasteaiamaksu piisavalt, kohustub lapsevanem tasuma lasteaiast lahkumisel lasteaiamaksu kuni lapse lasteaiast väljaarvamisele järgneva kuuni. Juhul kui tagatisraha jääb üle, teeb raamatupidamine vanemale tagasimakse.

Laps arvatakse lasteasutuse nimekirjast välja direktori käskkirjaga ja peale lasteaiamaksu tasumist kustutatakse tema andmed Eesti Hariduse Infosüsteemist (EHIS)