Lapsevanemaga läbiviidav arenguvestlus

    KINNITATUD
   Direktori käskkirjaga
    05.05.2014 nr 1-3/9

Lapsevanemaga läbiviidava arenguvestluse kord
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Arenguvestluse läbiviimise korra struktuur
Arenguvestluse läbiviimise kord koosneb kolmest suuremast osast: üldsätted, arenguvestluse läbiviimine ja lisad. Arenguvestluse läbiviimise tingimused ja kord on kooskõlastatud lasteaia hoolekoguga ja pedagoogilise nõukoguga. Arenguvestluse läbiviimiseks vajalike küsimustike ja tagasiside vormi on arutatud ja vastu võetud pedagoogilisel koosolekul.
1.2. Arenguvestluse läbiviimise põhjendus ja vastutus
1.2.1 Vastavalt Koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas sätestatule on õpetajatel kohustus vähemalt üks kord õppeaastas viia lapsevanemaga läbi arenguvestlus, mis:
1) annab tagasisidet lapse arengust ja õppimise tulemustest;
2) selgitab lapsevanema seisukohad ja ootused lapse arengu suhtes.
1.2.2 Lähtudes Eesti Vabariigi haridusseadusest, Koolieelse lasteasutuse seadusest, Eesti Vabariigi lastekaitse seadusest ja Lapse õiguste konventsioonist on lapsevanematel kohustus oma lapse arengut asjatundlikult toetada, vastutada tema alushariduse omandamise eest ja luua parimad tingimused lapse arenemiseks.
1.2.3 Juhul kui lapsevanem vaatamata õpetajate ja eripedagoogi põhjendatud soovitustele keeldub arenguvestlusel osalemisest, teavitatakse sellest kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajat.
1.3. Arenguvestluse tähendus lapsele, lapsevanemale, lasteaiaõpetajale ja lasteaiale
Arenguvestluse läbiviimise keskmes on laps, kelle areng turvalises keskkonnas ja elamine kindlas rütmis on oluline lapsevanemale ja lasteaiaõpetajale.
Lasteaiale selgub arenguvestlusel lapsevanema rahulolu lasteaia senise tegevusega ja annab võimaluse täiendada lasteaia õppekava iga üksiku lapse arenguvajadusest lähtuvalt.
1.3.1. Arenguvestlus on lapsele tähtis, sest
• tagab lapse eakohase arengu ja elurütmi,
• rõhutab, et laps on tähtis,
• laps saab tähelepanu osaliseks.
1.3.2. Lapsevanemale on vajalik, sest
• loob koostöösuhte ja usalduse,
• võimaldab tundma õppida lasteaiaõpetajaid ja lasteaeda,
• saab teada õpetaja ootused lapse ning lapsevanemaga koostöö osas,
• saab reaalset infot lapse arengu kohta,
• kujuneb õpetajatega ühine arusaam lapse arengust.
1.3.3. Lasteaiaõpetajale on vajalik, sest
• saab kinnitust, et toimib õigesti,
• näitab uute eesmärkide seadmise vajalikkust,
• saab võimaluse perekonda tundma õppida,
• annab tagasisidet tehtud tööle
1.4. Arenguvestluse mõiste
Arenguvestlus on õpetaja ja lapsevanema, (vajadusel ka lapse) vaheline usalduslik arutelu, mille käigus tehakse koostööd lapse arendamiseks. Leitakse parimad võimalused lapse arenguks soodsate tingimuste loomiseks ning kasutatakse maksimaalselt ära lapse arengupotentsiaal.
1.5. Meie lasteaia missioon

Meie lasteaia missioon on lapsesõbraliku ja lapse igakülgset arengut toetava keskkonna loomine. Et meie lapsed, olenemata koduse kasvatuse ja õpetuse tasemest, tuleksid koolis õppimise ja käitumisega hästi toime ning nad väärtustaksid oma kodu, perekonda ja kaasinimesi. Laps on meile võrdväärne koostööpartner, oma kogemuste tasandist lähtuvalt.
1.6. Arenguvestluse eesmärk
Lapse arengu igakülgne toetamine kodu ja lasteaia vahelises koostöös.
Luua ja hoida häid suhteid lasteaia, õpetajate lapsevanemate vahel.
1.6.1. Arenguvestluse läbiviimise eesmärgid:
• Anda vastastikust tagasisidet lapse arengust ja õppimisest.
• Ennetada võimalikke kasvatus- ja arenguraskusi.
• Selgitada välja lapsevanema ootused lapse arengu, lasteaiaõpetaja töö ja lasteaia kohta.
• Hinnata lasteasutuses toimunud õppe- ja kasvatusprotsessi tulemusi
• Kavandada mõlemapoolsed edasised tegevused lapse arengu ja õppimise toetamisel.
• Saavutada usaldussuhe lapsevanemaga.
• Õppida last ja lapsevanemat paremini tundma, saada teavet lapse kohta: milline ta on kodus, milline on tema iseloom, harjumused ja huvid.
• Otsida üheselt lahendusi tekkinud probleemidele.
• Tagada koostöös lapsevanemaga partnerlussuhe kuulamise, üksteise seisukohtadega arvestamise, usalduse ja dialoogi kaudu.

1.7. Konfidentsiaalsusnõue arenguvestluse läbiviimisel

Arenguvestluse tulemused on konfidentsiaalsed ja ei kuulu kolmandatele isikutele avaldamiseks.

2. ARENGUVESTLUSE LÄBIVIIMINE
2.1. Arenguvestluse läbiviimise aeg, kestus ja koht
Arenguvestlus lapsevanemaga viiakse läbi vähemalt kord õppeaastas, õppeaasta alguses või lõpus.
Arenguvestluse läbiviimiseks kavandatud optimaalne aeg on kuni üks tund.
Arenguvestlused toimuvad lasteasutuses.
Arenguvestluse läbiviimise koha kujundavad õpetajad nii, et vestlejatel oleks hea koos olla ilma segavate asjaoludeta.
Arenguvestlusest keeldunud lapsevanem teeb seda kirjalikult, tuues välja ka keeldumise põhjuse (Lisa3).
2.2. Arenguvestluse ettevalmistamine
Arenguvestlusest lapsevanemaga teatatakse lapsevanemale vähemalt kaks nädalat enne selle toimumist.
Läbiviimise kuupäeva lepivad personaalselt lapsevanemaga kokku lasteaiaõpetajad.
Kui lapsevanema jaoks on tegemist esimese arenguvestlusega, siis lasteaiaõpetaja selgitab eelnevalt arenguvestluse läbiviimise protseduuri ning tutvustab kasutatavaid vorme.
Kirjaliku teate ( kutse) ja ettevalmistuslehe küsimustega lapsevanemale (Lisa1), mis aitab kohtumiseks häälestuda koostab ja edastab lapsevanemale rühma õpetaja.
Arenguvestlust viivad läbi rühmaõpetajad.Vestlusesse võib kaasata ka logopeed/eripedagoogi või teisi lasteaia töötajaid.
Arenguvestluse läbiviimise vormiks on küsimused lapsevanemale ning vestlus.
Vanema poolt täidetud küsitluslehed, sobiv ruum ja aja valik tagavad eduka arenguvestluse.

2.3. Tagasiside andmine
Õpetaja jälgib lapse sotsiaalset, füüsilist ja vaimset arengut ning täidab arengu hindamise tabeli (Lisa4), andes selle põhjal vanemale tagasisidet.
Lapsevanemale antav tagasiside on oluline edaspidiste arenguvestluste kavandamisel.
Tagasiside on alati suunatud tulemustele, mitte lapsele.
Tagasiside andmise eesmärk on aitamine ja sellega ei tohi lapsevanemat solvata ega riivata.
Tagasiside peab olema hinnangutevaba, õigeaegne ja antud vahetult pärast arenguvestluse toimumist.
Tagasiside andja peab olema aus, väljendama end selgelt ja arusaadavalt.
2.4. Arenguvestluse lõpetamine, dokumenteerimine
Arenguvestluse kokkuvõte (Lisa2) allkirjastatakse mõlema osapoole poolt ja säilitatakse lasteaia arhiivis.
Arenguvestluse tulemused on konfidentsiaalsed. Õpetaja on kohustatud arenguvestluse dokumente ja muid nende juurde kuuluvaid materjale hoidma rühmamapis või lapse arengumapis ning hoidma eraldi kohas, kus need poleks kõrvalistele isikutele kättesaadavad. Arengu jälgimise tabelid tagastatakse lapsevanemale lasteaia lõpetamisel.