Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid 2017- 2018 õa

Õppeaasta teema: ,, EESTI 100 “

  1. Väärtustada eesti keelt ja kultuuri ning kujundada tolerantne suhtumine teistesse kultuuridesse ja rahvustesse oma rahvuskultuuri traditsioonide alusel. Lapse teadmiste avardamine, silmaringi laiendamine ja tundemaailma rikastamine eesti lastekirjanduse ja rahvaluule abil.

2. Teha lastevanematega koostööd toetamaks lapse õppimist ja igakülgset arengut püüdes ühtlustada lasteaias ja kodus kasutatavaid õppe- ja kasvatusmeetodeid ning arvestades kultuurilisi erinevusi.