Kodukord

Paldiski Lasteaia Naerulind kodukord on kooskõlastatud lasteaia hoolekoguga 21. 10. 2015 ja kinnitatud direktori 23.10.2015 käskkirjaga nr 1-3/23.
1. Üldandmed
1.1. Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustöö eesti keeles. Õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.
1.2. Lasteaia kontakt tel: 6741 344; 555 132 96
1.3. Lasteaia e-posti aadress: naerulind@paldiski.ee Lasteaia koolitusluba nr 3598HTM
Direktori vastuvõtt esmaspäeviti 9.00- 12.00 ja kolmapäeviti 15.00- 17.00, muul ajal vastavalt kokkuleppele.
1.4. Lasteaed on avatud tööpäeviti 7.00-19.00.
Rahvuspühadele ja riigipühadele (uusaasta, Eesti Vabariigi aastapäev, võidupüha ja esimene jõululaupäev) vahetult eelneval päeval on lasteaed avatud kella 15.00 -ni.

2. Üldsätted
2.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.
2.2. Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.
2.3. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

3. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

3.1. Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe-ja kasvatustegevuste algust ja viib sealt ära endale sobival ajal järgides lasteaia päevakava (alus: Koolieelse lasteasutuse seadus § 18 lg 2 p 2). Hommikuti on laste kogunemisaeg kl 7.00-8.00 muul ajal lapse lasteaeda toomise suhtes tuleb kokku leppida rühmaõpetajaga; Lapsele tuleb järele tulla vähemalt 15 minutit enne lasteaia sulgemist (s.o 18.45).
3.2. Lapsevanem annab lapse isiklikult üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.
3.3. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajatele.
3.4. Kui lapsele hakkab järele käima vanem õde või vend siis lapsevanem teeb selle kohta kirjaliku avalduse direktorile.
3.5. Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat lasteaia kontakttelefonil.
3.6. Rühma töötajal on keelatud joobeseisundis lapsevanemale last üle anda ja lapsevanemal on keelatud joobeseisundis lapsele järgi tulla. (Joobeseisund on alkoholi, narkootilise või psühhotroopse aine tarvitamisest põhjustatud terviseseisund, mis avaldub häiritud või muutunud kehalistes või psüühilistes funktsioonides ja reaktsioonides [LS-2011 § 69]).
3.7. Kui lapsele ei ole järele tuldud kella 18.45-ks, võtab lasteaia töötaja ühendust vanema poolt määratud konttakttelefonidel. Kui peale lasteaia sulgemist ei saada lapsevanemaga kontakti, teavitab õpetaja sellest lasteaia direktorit. Olukorra kordumisel teavitab lasteaed juhtunust lastekaitse töötajat, lastekaitsetöö kohusetäitjat või politseid.
3.8. Lasteaia kodukorra korduval rikkumisel (vähemalt kolm korda üks ja sama rikkumine) on sunnitud lasteaed pöörduma linna lastekaitse töötaja või lastekaitsetöö kohusetäitja poole.
3.9. Lapsevanem teavitab lapse puudumisest ja lasteaeda naasmisest.
Puuduma jäämise esimesel päeval hiljemalt kella 8-ks, et arvestada laps toidult maha. Võimaluse korral ka puudumise kestvusest. Lasteaeda naasmisel, sellele eelneval päeval kella 15-ks, et lapsele võimaldada toitlustus. Teavitamise võimalikud viisid: telefoniga, suuliselt, ELIISI või rühma e-posti aadressile.
4. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine
4.1. Vanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult (arstitõendi alusel) lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest (nt. allergiad, kroonilised haigused jne), mille alusel kohandatakse lapsele võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonna ning õppe- ja kasvatuskeskkonna korraldust.
4.2. Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös Linnavalitsusega laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna.
4.3. Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist (alus:“Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale”, sots.min määrus nr 61 § 13 lg 1). Kui õpetaja märkab, et lapsel on haiguse tunnused, on õpetajal õigus keelduda haigustunnustega last lasteaeda vastu võtta. Haigustunnused on: Äge vesine ja värvitu (nakkav) nohu, äge köha; silmapõletik (tunnused – silmavalged on punetavad, silmad rähmased isegi kohati mädased); palavik (37º C ja rohkem) või kui eelmisel päeval saadeti laps lasteaiast koju kas palaviku, oksendamise või kõhulahtisuse tõttu.
4.4. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise-või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit.
4.5. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse direktori määratud lasteasutuse töötajaga.
4.6. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on lapsevanemal vajalik teavitada lasteaeda esimesel võimalusel.
4.7. Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, pabertaskurätid, vahetuspesu).
4.8. Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõud, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu. Laste jalanõud peaksid eksituste vältimiseks olema märgistatud.
4.9. Lapse toariided on puhtad ja korrastatud. Lapsel on alates 3 eluaastast liikumistegevuseks vajalikud riided (T-särk ja lühikesed püksid) ning õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust ning mis võimaldavad lastel vabalt mängida. Võimalusel märgistada ka riided, et vältida eksitusi.
4.10. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.
4.11. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad. Lapsevanem korrastab laste riietekappi vähemalt kord nädalas (mustad riided, liigsed asjad, joonistused jne) ning kontrollib, et oleks olemas vajalikud vahetusriided ning hügieenitarbed).
4.12. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
4.13. Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.
4.14. Lasteaia direktor teatab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametile ning avaldab vanematele teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.
4.15. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.
4.16. Soodsate ilmastikutingimuste korral peab võimalikult palju laste tegevusi toimuma lasteaias õues.
5. Turvalisuse tagamine
5.1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise- ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
5.2. Lasteaias on mängu-ja võimlemisvahendid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi-ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.
5.3. Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on ruumi mängimiseks.
5.4. Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.
5.5. Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele.
5.6. Laste puhke-või magamise ajal on laste juures vähemalt üks rühma töötaja.
5.7. Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
5.8. Laste väljasõitudel on vähemalt iga viie lapse kohta täiskasvanu, kes jälgib pidevalt lapsi ja juhendab toimuvaid tegevusi ning osutab vajaduse korral abi.
5.9. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja laste saatjad helkurvestides.
5.10. Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel lasteaia väravad, et tagada laste turvalisus.
5.11. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavatele transpordivahenditele, kellel on vastav luba.
5.12. Lasteaia mängualale ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel vaid lükkavad ratast käekõrval. Lapsed võivad sõita ratastega õuealal selleks määratud kohas ning nad peavad kandma kiivrit.
5.13. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.
5.14. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.
5.15. Lapse poolt tekitatud materiaalne kahju lasteaia varale hüvitab või võimalusel parandab lapsevanem/eestkostja
5.16. Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
5.17. Lasteaial on hädaolukordade lahendamise plaan (plaan asub peasissekäigu juures), mida vaadatakse kord aastas üle ja vajadusel täiendatakse (kriisimeeskond).
5.18. Hädaolukorra lahendamise üldpõhimõtted:
1) Selgita, millise hädaolukorraga on tegemist (tegutsemise põhimõtted on erinevates hädaolukordades erinevad).
2) Päästa vahetus ohus olijad! Jaga järgnevad ülesanded, kui abistajaid on rohkem!
3) Vastavalt hädaolukorrale teavita sellest teisi, vältimaks nende ohtu sattumist.
4) Vajadusel anna elupäästvat esmaabi.
5) Helista hädaabinumbril 112! Helistades 112 räägi: Mis on juhtunud? Kus? Täpne aadress või lasteaia nimi! Kas keegi on viga saanud? Oma nimi ja telefoninumber (et sulle saaks tagasi helistada). Vasta küsimustele lühidalt ja täpselt! Ära katkesta ise kõnet!
5.19 Info liikumine hädaolukorras:
Lasteaia töötajad teavitavad hädaolukorrast lasteaia direktorit Taive Kikas, tel.555 132 96 , tema puudumisel asendab teda õppealajuhataja Kristi Viik, tel. 555 132 97 või lasteaia majandusjuhataja Nanuli Beljakova, tel. 555 132 98. Teavitusviis: telefoni teel või suusõnaliselt.
5.20. Info liikumise skeem ja teavitamise vahend kriisimeeskonnas hädaolukorra puhul:
• Telefoni teel või suusõnaliselt. Lasteaia töötajatele edastatakse hädaolukorras vajalik info (lasteaia sulgemise, erakorralise info kogunemise kohta jmt) nii tööpäeva sees lasteaias viibivatele töötajatele, tööpäeva sees lasteaias mitte viibivatele töötajatele kui ka töövälisel ajal ja puhkepäevadel põhiliselt telefoni teel ,võimalusel ka suusõnaliselt.
• Lapsevanemate/hooldajate teavitamine ajakriitilise info puhul toimub telefoni teel.
• Lapsevanemate/hooldajate teavitamine mitteajakriitilise info puhul toimub suusõnalises või kirjalikus vormis.

6 . Lasteaiatasu
6.1 Koolitus- ja toitlustuskulude arve saadetakse lapsevanemale iga kuu vanema poolt antud e-posti aadressile. Lapsevanema soovi korral esitatakse arve paberkandjal.
6.2 Koolitus- ja toitlustuskulud tasub lapsevanem eelneva kuu arvutustel põhineva arve alusel hiljemalt iga kuu 25. kuupäevaks Linnavalitsuse arveldusarvele EE282200001120110002 Swedbank.
6.3 Rohkem kui kahekuulise võlgnevuse korral ja meeldetuletustele mittereageerimisel kustutatakse laps lasteaia nimekirjast.
6.4 Lapse puudumisel mistahes põhjusel tehakse toitlustuskulu ümberarvestus alates teisest päevast, välja arvatud juhul kui lapsevanem teatas puudumisele eelneval päeval hiljemalt kella 15.00-ks lapse puudumisest.
6.5 Arusaamatuste või küsimuste korral pöörduda linnavalitsuse raamatupidamisosakonna poole.

7. Koostöö
7.1 Lapsevanem annab õpetajale teada, kui laps vajab mingis osas (erivajadused) erilist hoolt või tähelepanu.
7.2 Lasteaias toimuvate sündmuste ja igapäevaste tegemiste kohta saab teavet stendide, infolehtede, ELIISI, lasteaia Facebooki lehekülje ja elektronkirjade kaudu.
7.3 Kontaktandmete muutumisel teavitab lapsevanem sellest koheselt lasteaeda.
7.4 Lastevanemad võtavad aktiivselt osa lasteaias korraldatavatest pereüritustest ja pidudest, rühmakoosolekutest ja arenguvestlustest.
7.5 Lastevanemad on oodatud kaasa rääkima lasteaiaelu olulistes tegevustes läbi rühma ja lasteaia hoolekogu.
7.6 Nõu ja abi saamiseks võib alati pöörduda õpetajate, direktori või hoolekogu liikmete poole.
7.7 Lastevanemate positiivne ja heatahtlik suhtumine lasteaeda, õpetajatesse ja lapse mängukaaslastesse on hea koostöö aluseks.
7.8 Lasteaias tähistame laste sünnipäevi ühise lauluringiga saalis. Soovi korral võib sünnipäevalaps tuua rühmakaaslastele puuvilju, juurvilju või komme.

8. Kodukorra kinnitamine ja kehtimine
8.1. Kodukorra koostab direktor ja kinnitab lasteaia hoolekogu.
8.2. Kodukord kehtib alates 01.09.2015.
8.3. Täiendusi ja muudatusi viiakse sisse kodukorda vastavalt seaduste muutumisele või pedagoogide ja hoolekogu liikmete ettepanekutele, kuid mitte tihedamini kui kord aastas.