Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisel juhindume järgmistest põhimõtetest:

• Lapse arendamiseks ja õpetamiseks tuleb luua soodne kasvukeskkond.
• Lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine.
• Lapse individuaalsuse ja arengupotensiaali arvestamine.
• Lapse loovuse toetamine.
• Mängu kui põhitegevuse kaudu eneseväljendamis-, koostöö- ja suhtlemisoskuste, empaatiavõime ja iseseisvuse arendamine.
• Üldõpetusliku tööviisi rakendamine.
• Humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine.
• Lasteaed on avatud peredele, on koduse kasvatuse toetaja ja edasiarendaja.
• Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teistest rahvustest laste kultuuri eripära arvestamine.