LAPSE ARENGU HINDAMINE

Lapse arengu analüüsimine ja hindamine on oluline lapse eripära mõistmiseks, erivajaduste väljaselgitamiseks, positiivse enesehinnangu ja arengu toetamiseks ning õppe- ja kasvatustegevuse kavandamiseks koostöös lapsevanemaga.

Lapse arengu hindamine on vajalik, et:

  • määratleda lapse arengulised saavutused;
  • selgitada välja lapse erivajadused, õppimise ja õpetamise eripära;
  • koostada lapsele individuaalne arenduskava;
  • aidata lapsel ise enda arengut ja edasiminekut näha;
  • toetada lapse õppimist.

Lapse arengu hindamine on osa igapäevasest õppe- ja kasvatusprotsessist. Pedagoogid viivad vaatlusi läbi kindla plaani alusel ning lapsi jälgitakse nii igapäevatoimingutes, vabamängus kui ka pedagoogi suunatud tegevustes. Igapäevased tähelepanekud lapse kohta fikseerib õpetaja vajadusel (Eesti Lasteaedade Internetipõhises Infosüsteemis Eliisis rühma e-päevikus).

Lapse arengu hindamise aluseks on eeldatavad üldoskused ning õppe- ja kasvatustegevuste valdkondade tulemused.

Lapse arengut hinnatakse lapsest lähtuvalt, väärtustades saavutatut ning tunnustades lapse toimetulekut, arenemist, positiivseid hoiakuid ja huvi.

Lasteaia pedagoogilise nõukogu otsusega kasutatakse lapse arengu hindamisel arengu hindamise tabeleid (vormid lisatud lisana). Arengu analüüs tehakse vähemalt üks kord aastas. Vajadusel kasutatakse lapse arengu hindamisel Jelena Strebeleva metoodikat ja lapse arengumappi. 

Lapse arengu jälgimiseks koostatakse igale lapsele arengumapp. Lapse arengumapp on dokumentide kogum informatsiooni kogumiseks lapse arengu kohta, mis aitab märgata lapse eripära ja fikseerida tema arengut. Arengumapp käib lapsega kaasas kogu lasteaia perioodi . Arengumapp sisaldab tiitellehte, arengut kajastavaid töid (joonitusi, töölehti, küsitlusi, arengu hindamise tabeleid, vaatlusi jt lapse arengu seisukohalt vajalikke dokumente). Laste tööde koguse määrab õpetaja.

Lapse arengu hindamise põhimõtteid ja korraldust tutvustatakse lastevanematele koosolekutel.

Vähemalt üks kord õppeaastas viib õpetaja lapse arengu hindamiseks ja toetamiseks lapsevanemaga läbi arenguvestluse, mis:

  • annab tagasisidet lapse arengust ja õppimise tulemustest;
  • selgitab lapsevanema seisukohad ja ootused lapse arengu suhtes.

Arenguvestlus toimub eelnevalt kooskõlastatud ajal, vestlusel osalevad lapsevanem(ad) ning rühma õpetajad ja vajadusel eripedagoog vm.

Arenguvestluste tulemuste kohta koostatakse kirjalik kokkuvõte, mis allkirjastatakse õpetaja(te) ja lapsevanema(te) poolt.

Lapse arengu hindamise ja arenguvestluse tulemus dokumenteeritakse «Isikuandmete kaitse seaduses» sätestatud tingimustel.

Koolivalmiduse hindamine toimub vähemalt üks kord aastas. Koolivalmiduse hindamiseks kasutatakse koolivalmiduse testi, mille valib ja viib läbi rühmaõpetaja, eripedagoog või logopeed. Koolivalmiduse hindamise tulemustest teavitatakse lapsevanemaid arenguvestluse käigus.

Lasteaia lõpetamisel väljastatakse lapsevanema(te)le lähtudes koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast lapse koolivalmiduskaart (vorm lisatud) tuues välja lapse tugevused ja arendamist vajavad küljed.

LISAD:

Arengu hindamise tabel 1,5-2 aastased

Arengu hindamise tabel 2-3 aastased

Arengu hindamise tabel 3-4 aastased

Arengu hindamise tabel 4-5 aastased

Arengu hindamise tabel 5-6 aastased

Arengu hindamise tabel 6-7 aastased

Koolivalmiduskaardi vorm