Iga rühm koostab igaks õppeaastaks oma rühma eesmärgid, lähtudes maja õppekavast ja püstitatud eesmärkidest.

Laste põhitegevuseks eelkoolieas on mäng. Mängu käigus omandab ja kinnistab laps teavet, uusi oskusi, õpib suhtlema, omandab kogemusi ja käitumisreegleid. Mänguoskus on kõigi üldoskuste ja teadmiste arengu alus, seepärast arvestavad õpetajad rühma õppe- ja kasvatustöö korraldamisel järgmist:
• igasugune õpetamine peaks toimuma mängulises vormis ja mängulisi võtteid kasutades;
• lastel peab jääma mänguks küllaldaselt vaba aega;
• kõige parem arengunäitaja on lapse mänguoskus – oma teadmiste ja oskuste kasutamine loovas mängus.

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel arvestab õpetaja lapse arengutaset, vanust ning lapse huve, õpetajad kasutavad üldõpetuslikku tööviisi. Rühma õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine on paindlik ja võimaldab õpetajal teha vajadusel muudatusi sõltuvalt teemast, huvist, saadaolevast materjalist ja võimalustest. Õpetajad jälgivad rühma tegevuse kavandamisel nii teema terviklikkust kui ka erinevate ainete metoodikaid.
Alternatiivmetoodikate järgi töötavaid rühmi ei ole, kuid õpetajad kasutavad soovi korral valikuliselt alternatiivmetoodikate elemente oma töös.

Õppe- ja kasvatustöö viiakse läbi alljärgnevates valdkondades:
• Keel ja kõne
• Matemaatika
• Kunst
• Muusika
• Liikumine

Kõik need valdkonnad on tihedalt omavahelises seoses ning õpetavad lapsi osadest tervikut looma. Üks valdkond toetab teist ning aitab õpitut kinnistada ja edasi arendada.
Õppetegevused algavad lastel kell 8.45. Konkreetsete õppetegevuste algused on ajaliselt ära määratud muusika- ja liikumistundide puhul.