Hoolekogu

Lääne-Harju valla haridusasutuste hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja vallavalitsuse esindaja. Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul. Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

Hoolekogu:

  • kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  • annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  • teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  • osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi  töös;
  • osaleb lapse toidukulu päevamaksumuse määramises;
  • teeb ettepanekuid lasteaia õppekava heakskiitmise kohta;
  • teeb ettepanekuid vallavalitsusele lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise kohta;
  • teeb ettepanekuid vallavalitsusele lasteaia päevase lahtioleku aja kohta;
  • otsustab teisi koolieelse lasteasutuse seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi. 

2020-2021 õppeaasta hoolekogu koosseis on kinnitatud 26.10.2021 Lääne- Harju Vallavalitsuse määruse nr 1127

2021- 2022 õppeaastal lasteaia hoolekogu koosseis:

Kuvatõmmis 2021-11-18 191556