Erivajadusega lapse toetamine

Vanemal on lapse arenguga seotud küsimuste korral võimalik pöörduda SA Innove Rajaleidja keskusesse: Lõõtsa 4, 11415 Tallinn (II korrus)
Telefon: 735 0700
E-post: rajaleidja@rajaleidja.ee
www.rajaleidja.ee
Võimalik saada eripedagoogilist, logopeedilist, sotsiaalpedagoogilist ja psühholoogilist nõustamist.
Nõustamine on tasuta!

Uuri täpsemalt siit: https://rajaleidja.innove.ee/kvm/

Väljavõte lasteaia õppekavast

ERIVAJADUSTEGA LASTE ARENGU TOETAMISE PÕHIMÕTTED JA KORRALDUS
Erivajadustega laps on laps, kelle võimetest, terviseseisundist, keelelisest ja kultuurilisest taustast ning isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha muudatusi või kohandusi lapse kasvukeskkonnas või rühma tegevuskavas.
1. Lapsevanemal on kohustus teavitada lasteaia direktorit oma lapse erivajadusest (juhul, kui enne lasteaeda tulekut on lapse erivajadus diagnoositud).
2. Rühmaõpetaja, liikumisõpetaja, muusikaõpetaja, eripedagoogi, logopeedi ja lapsevanema koostöö tulemusel märgatakse erivajadusega last.
3. Vastavalt lapse arengu jälgimisel saadud tulemustele teevad vajadusel õpetajad lapsevanemale ettepaneku lapsega spetsialistide poole pöördumiseks ja erivajaduse kindlaksmääramiseks.

4. Lapsevanemaid nõustatakse lapse erivajaduste ja koolikohustuse täitmise edasilükkamise küsimustes arenguvestluse käigus.

5. Lasteaia logopeed hindab igal sügisel laste kõne arengu taset ning koostab selle tulemusena aasta tööplaani ja viib selle alusel läbi kõneravi. Logopeedi puudumise korral toimub laste kõne arengu hindamine vähemalt üks kord aastas tellitud teenuse kaudu ning tagasiside esitatakse lapsevanemale kirjalikult.

6. Vajadusel koostavad rühma õpetajad lapsele (sh ka koolipikendusega lapsele) individuaalse arenduskava (IAK). Võimalusel kaasatakse erialaspetsialiste. IAK koostatakse meeskonnatöö tulemusel ja kinnitatakse arenguvestluse käigus. Vähemalt üks kord õppeaastas teeb õpetaja kokkuvõtte IAK rakendumisest, arengukeskkonna sobilikkusest ning planeerib edasised töösuunad.
7. Erivajadusega lapsele on loodud tingimused kasvamiseks tavarühmas koos teiste lastega üksi või koos tugiisikuga. Peamine ülesanne on lapse sotsialiseerimine.
8. Allergikutele koostatakse perearsti ettekirjutuse alusel eraldi menüü.

9. Andeka lapse arengu toetamine toimub koostöös rühmaõpetajatega, kelle ülesandeks on mitmekülgse ja stimuleeriva kasvukeskkonna loomine.
10. Mitte eesti kodukeelega lapsed omandavad eesti keele rühmas lõimumise ja keelekümbluse kaudu. Vajadusel ja võimalusel võimaldatakse neile eesti keele tugiõpet.